ο»Ώ Π‘ΠΏΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠŸΠΈΡ‚Π°Π½ΠΈΠ΅ - PRO-KACH - Π±ΠΎΠ΄ΠΈΠ±ΠΈΠ»Π΄ΠΈΠ½Π³ для Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…
Π ΡƒΠ±Ρ€ΠΈΠΊΠ°:

Π‘ΠΏΠΎΡ€Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΈΡ‚Π°Π½ΠΈΠ΅

http://otkata-net.com

ΠŸΡ€Π΅Π΄Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ комплСкс APS Mesomorph

APS Mesomorph прСдставляСт собой ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ комплСкс, Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ для примСнСния ΠΏΡ€ΠΎΡ„Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ спортсмСнами, Π±ΠΎΠ΄ΠΈΠ±ΠΈΠ»Π΄Π΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ, фитнСс-модСлями ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ интСнсивными Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ°ΠΌΠΈ для достиТСния ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ‚Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Π½Π° Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ…. Π’ основС комплСкса – DMAA, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ являСтся Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠΌ Π² своСм Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ для...

200 просмотров

Активаторы выработки гормона тСстостСрона (бустСры тСстостСрона)

Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ простой ΠΈ доступный ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌ Π²Ρ‹Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠΈ Π³ΠΎΡ€ΠΌΠΎΠ½Π° тСстостСрона ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²Π°ΠΌ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ подходящиС спортивныС ΠΏΠΈΡ‰Π΅Π²Ρ‹Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ тСстостСрон, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ΅ΠΌΠ»Π΅ΠΌΡƒΡŽ Π΄ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΡƒ.

2 953 просмотров

ΠžΠΊΡΠΈΠ΄ Π°Π·ΠΎΡ‚Π°

Π”ΠΎΠ½Π°Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π°Π·ΠΎΡ‚Π° Π½Π° основС Π°Ρ€Π³ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π° Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‚ особоС мСсто Π² Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π΅ соврСмСнных спортсмСнов. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, это связано с Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³ΠΈ соврСмСнных Π°Ρ‚Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΡΠ΅Ρ€ΡŒΠ΅Π·Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹Ρ‚Ρ‹ Π·Π°Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π΅ΠΊΠ»Π°ΠΌΠΎΠΉ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΎΠ½ΠΈ видят ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ΠΈΡΡ‚ΠΎΠ² ΠΊΡƒΡˆΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅...

4 641 просмотров
Аминокислоты или протСин

Аминокислоты ΠΈΠ»ΠΈ ΠŸΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΈΠ½?

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ аминокислоты? Аминокислоты – это ΠΊΠΈΡ€ΠΏΠΈΡ‡ΠΈΠΊΠΈ, ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… состоят Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ. Аминокислоты Π±Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅: Π—Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹Π΅ НСзамСнимыС (Π½Π΅ ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠΌ, ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°Ρ‚ΡŒ вмСстС с ΠΏΠΈΡ‰Π΅ΠΉ) Если Π²Ρ‹ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ ΠΏΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π½Π΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ, Π½Π΅ сбалансированно ΠΈ...

17 098 просмотров

ΠŸΡ€Π΅Π΄Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊΠΈ

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠŸΡ€Π΅Π΄Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ комплСксы ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΠΈΠ΄ спортивного питания ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π½Π΅ Ρ‚Π°ΠΊ Π΄Π°Π²Π½ΠΎ, ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ аминокислот. Π’ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ»ΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ вслСдствиС нСобходимости Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ спортсмСнам Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ силу, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π²Ρ‹Π½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π° Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅....

7 644 просмотров
Яндекс.Метрика